Konkurs

 

KONKURS
"Rolniczka Kalendarza @Agri Line 2020”

Nasz adres

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty Agri Line


Agri line Sp.z o.o. Sp. k.

Producent olejów, śrut, makuchów, pasz, estrów, glikoli

+48 61 679 46 00
+48 512 242 794

office@agriline.info

ul. Mielżynskiego 27/29
Piętro 4
61-725 Poznań


Regulamin konkursu "Rolniczka Kalendarza @Agri Line 2020”
DATA: 10/10/2019

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Agri Line Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29, KRS KRS 0000451329, NIP 6692518732, Regon 321338153
Fundatorem Nagrody jest Agri Line Sp. z o.o. Sp. k.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.10.2019r. o godzinie 12:00 a kończy się dnia 01.11.2019 o godzinie 12:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). Trwa 14 dni

§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział kobiety - osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestniczkami”) które:
a) mają ukończone 18 lat,

b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na zebraniu jak największej liczby „like-ów” pod swoimi zdjęciami konkursowymi (max. 6), które zostaną opublikowane w formie postu na ich własnym profilu z tytułem „Rolniczka Kalendarza @Agri Line 2020” na portalu Facebook.com

UWAGA !!!
W treści tytułu postu nazwa firmy Agri Line ma zostać wywołana za pomocą znaku @ (małpka) – w ten sposób będziemy wiedzieć, że uczestniczka wywołując zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie


2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie do Konkursu (dalej: "Zgłoszenie”).
3. Zgłoszenie nie może zawierać zdjęć niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1.Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Uczestnik może przesłać jednorazowo tylko jedno Zgłoszenie składające się z maksymalnie 6 fotografii w scenerii powiązanej z branżą AGRO.
3 Konkurs odbywa się według następujących zasad:
a) Na profilu „Agri Line” na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/AgriLineOfficial/ , dnia 18.10.2019 r. o godz. 12.00 zaczną pojawiać się albumy w postaci zatwierdzonych postów (z oznaczoną firmą Agri Line i właściwym tytułem) z pracami konkursowymi.

Jednocześnie w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni od publikacji Uczestniczka zobowiązana jest wysłać w wiadomości mailowej na adres: konkurs@agriline.info wymagane informacje osobiste oraz kontaktowe w wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzu w postaci scanu lub czytelnego zdjęcia

b) od opublikowania albumu, o którym mowa w pkt. a powyżej, do 01.11.2019 do godz. 12:00 uczestnicy będą mogli zbierać „lajki” pod swoja pracą konkursową na swoich profilach osobistych Facebook
c) Uczestnik ma za zadanie zebrać jak największą liczbę „lajków” pod zgłoszoną pracą konkursową
d) O wygranej decyduje liczba „lajków”
4. Autorzy zgłoszeń z największą liczbą „lików (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 2 Regulaminu. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 07.11.2019 drogą mailową, telefoniczną, lub za pomocą wiadomości SMS (zgodnie z danymi w formularzu wysłanym na maila)
5. W przypadku nie podania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora lub może być przekazana następnej uczestniczce z mniejszą ilością głosów (lajków)
6. Nagrody zostaną wysłane przesyłkami kurierskimi a nagroda główna musi zostać odebrana osobiście w wyznaczonym do tego miejscu (sesji fotograficznej)

§ 4 Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Agri Line Sp. z o.o. Sp. k.
2. W konkursie przewidziano 122 (słownie: sto dwadzieścia dwie) następujące nagrody dla 12 (słownie: dwunastu) kobiet, których Zgłoszenia zostaną wybrane na podstawie ilości „lajków”
a. Wydruk kalendarza ściennego (z udziałem Uczestniczki) Agri Line na rok 2020 -
każda uczestniczka z finałowej 12stki otrzyma po 10 sztuk
b. Jeden dojazd na miejsce sesji refundowany do kwoty 400 PLN (słownie: czterystu złotych) wraz z opłaconym noclegiem hotelowym (oraz posiłkami) w którym odbędzie się sesja podwodna (na basenie) lub plenerowa w zależności od możliwości pogodowych
c. Jedna sesja fotograficzna realizowana przez znanego fotografa artystycznego Rafała Dąbrowskiego https://www.facebook.com/rafaldabrowskifotografia/ w plenerze lub basenie hotelowym w kostiumach, strojach, sukniach przywiezionych przez uczestniczkę.
3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać przekazana uczestniczce z mniejszą ilością lajków bądź innej uczestniczce wyznaczonej przez Jury w postaci organizatora konkursu.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.
5. Każdą nagrodę o której mowa w punkcie 2 regulaminu, organizator zobowiązuje się rozliczyć na własny koszt według zryczałtowanego podatku dochodowego.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu za pośrednictwem maila na adres konkursowy konkurs@agriline.info
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo zwrotnie (na adres podany w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej na profilu „Agri Line” w portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/AgriLineOfficial/ oraz w siedzibie Fundatora Nagrody w czasie trwania Konkursu: Agri Line Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Marek Wysocki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agri Line Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mielżyńskiego 27/29 61-725 Poznań.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z wysłaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
3. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji: internet, wydruk
b. terytorium: bez ograniczeń.
4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.
OŚWIADCZENIE DO WYSŁANIA NA MAILA


Miejscowość ………………………., dnia ……………………..

…………………………………................................................................….

Imię i nazwisko

……………………………………............................................................…..

Nick na FB jeśli inny niż prawdziwe dane

…………………………………….............................................................….

Adres zamieszkania

…………………………………….............................................................….

Adres e-mail

…………………………………….............................................................….

Telefon


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE „ROLNICZKA KALENDARZA @AGRI LINE 2020”

Zgłaszam swoje uczestnictwo w konkursie „Rolniczka Kalendarza @Agri Line 2020” organizowanym przez Agri Line sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Rolniczka Kalendarza @Agri Line 2020” w zakresie określonym Regulaminem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)
2. Zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach zgłoszonych do konkursu „Rolniczka Kalendarza @Agri Line 2020”, w publikacjach związanych z Konkursem, zgodnie z ustawą z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż wykorzystanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych.……………………………………..
Podpis